0.00zł (0)
X
0.00
0 Produktów

Regulamin serwisu 3D DESIGNERS


3D DESIGNERS to portal internetowy, dostępny w domenie 3D Designers, prowadzony przez 3D DESIGNERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–408) przy ul. Szuberta 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456347, NIP: 5223005178, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym 3d@designers.pl .

SŁOWNICZEK:
Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki korzystania z usług i danych serwisu 3D Designers
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu Internetowego 3D Designers, w tym w szczególności dokonująca zakupów
Klient - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie Internetowym 3D Designers w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Magazyn – miejsce przeznaczone do składowania wyrobów i towarów zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Szuberta 27, w którym następuje kompletowanie zamówień i ich wysyłka do Klientów.
3D DESIGNERS – 3D DESIGNERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–408) przy ul. Szuberta 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456347, NIP: 5223005178.
Serwis Internetowy 3D Designers – prowadzony przez Spółkę serwis internetowy, świadczący usługi z zakresu druku 3D, dalej zwany Serwis.
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Internetowym 3D Designers, w tym w szczególności projekty, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w galerii Serwisu Internetowego 3D Designers
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Projekt – model 3D.
Usługa – wydruk modelu według zamówienia z galerii lub własnego pliku graficznego.
Produkt – wyrób gotowy, będący na magazynie
Koszyk – funkcjonalność Serwisu Internetowego 3D Designers, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

§1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego 3D Designers, składania zamówień na usługę wydruku modelu 3D w Serwisie Internetowym 3D Designers, dostarczania zamówionych wydruków Klientowi, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy 3D Designers, a Klientem korzystającym z usług serwisu.
 3. Klient składający zamówienie oświadcza że zapoznał się z poniższym regulaminem i go akceptuje.
 4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych przez siebie do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 5. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. 3D Designers nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.
 6. Do korzystania z Serwisu Internetowego 3D Designers, w tym przeglądania galerii Serwisu Internetowego 3D Designers oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto użytkownika.
 7. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego 3D Designers zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego 3D Designers, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego 3D Designers lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego 3D Designers do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu.
 9. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego 3D Designers spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu Internetowego 3D Designers z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Przeglądanie galerii Serwisu Internetowego 3D Designers nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na wydruki znajdujące się w galerii Serwisu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł


§ 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji na Portalu Internetowym 3D Designers (założenia konta Użytkownika) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Serwisu Internetowego 3D Designers oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Serwisie Internetowym 3D Designers, jak również korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego 3D Designers, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym 3D Designers każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Użytkownika z Portalu Internetowego 3D Designers należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego na Portalu Internetowym 3D Designers.


§ 3 Zasady korzystania z Serwisu Internetowego 3D Designers
 1. Logowanie do Serwisu Internetowego 3D Designers odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Mój profil”).
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Serwisie Internetowym 3D Designers tworzony jest profil publiczny Użytkownika. W profilu publicznym Użytkownika dla każdego użytkownika Serwisu Internetowego 3D Designers widoczny jest Nick Klienta lub imię i nazwisko. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Serwisu Internetowego 3D Designers. Zamieszczając wszelkie dane w koncie Użytkownika, Użytkownik oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Serwisu Internetowego 3D Designers, w tym składać zamówienia na wydruki modeli 3D dostępnych w galerii Serwisu Internetowego 3D Designers oraz zamieszczać Projekty w Serwisie Internetowym 3D Designers, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego 3D Designers, w której zostały zamieszczone - nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Serwisu Internetowego

  3D Designers, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Projektu:
  • oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Projekt w Serwisie Internetowym 3D Designers, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, iż dany Projekt nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • projekt jest własnością autora, który udziela serwisowi niewyłącznego prawa do wykonania zlecanej usługi druku;
  • dla projektów dostępnych publicznie autor udziela niewyłącznego prawa do wykonania zleceń druku 3D serwisowi i wszystkim użytkownikom Serwisu;
  • za projekty publiczne autor ma prawo do wynagrodzenia za każdorazowe wykorzystanie projektu przez innych Użytkowników serwisu;
  • zamieszczając dany Projekt w Serwisie udziela spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Projektu w działalności Serwisu, w szczególności do działań marketingowych;
  • na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Projektu zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie Internetowym 3D Designers, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.
 5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli jego działanie w ramach Serwisu Internetowego 3D Designers naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika, Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym 3D Designers. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 6. Spółka uprawniona jest do usuwania z Serwisu Internetowego 3D Designers Projektów i wpisów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Projektów i wpisów zamieszczonych przez Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Serwisie Internetowym 3D Designers.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwis Internetowy 3D Designers nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Projektów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Użytkownika Projekty będą stale dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego 3D Designers i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Użytkownika.
 8. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Projektów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Internetowym 3D Designers. W przypadku gdy którykolwiek z Projektów zamieszczonych w Serwisie Internetowym 3D Designers narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Projekt w ramach Serwisu Internetowego 3D Designers oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Projekt lub wpis naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego materiału osobom trzecim.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Internetowego 3D Designers mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  • loginu i hasła do swojego konta w Serwisie Internetowym 3D Designers. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Serwisie Internetowym 3D Designers jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika;
  • wynagrodzenia z tytułu udostępniania swoich Projektów


§ 4 Informacje o projektach modeli 3D gotowych do wydruku
 1. Informacje o projektach dostępnych w galerii Serwisu Internetowego 3D Designers stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny usług wskazanych na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów i usług oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Serwisie Internetowym 3D Designers nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 5 Warunki realizacji zamówień
 1. Użytkownik może składać zamówienia na wydruk projektów dostępnych w galerii Serwisu Internetowego 3D Designers lub wydrukować własny projekt graficzny przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Realizacja zlecenia może nastąpić wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Serwisu Internetowego 3D Designers;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub wgrać własny plik z Projektem;
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Użytkownik może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
  • realizacja następuje po opłaceniu zlecenia
 4. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers.
 5. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Użytkownika. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Użytkownikowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Użytkownika wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Użytkownik nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 9. W przypadku gdy Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Użytkownikowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Użytkownika. Użytkownik może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim nie została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8 – 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.


§ 6 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Użytkownika w zakładce „Moje zamówienia”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta.
 3. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia.


§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać – za pomocą serwisu Przelewy24. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Serwisu Internetowego 3D Designers
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.


§ 8 Czas realizacji zamówień
 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Serwisu Internetowego 3D Designers przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi zrealizowanie i nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, www.dpd.com.pl, e-mail: dpd@dpd.com.pl, tel. 022 577 55 00, fax 022 577 55 50 Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368 NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN.
 2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.


§ 9 Warunki reklamacji
 1. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną, gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) dni od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji zgodną z procedurą reklamacyjną portalu.
 4. W tym przypadku należy odesłać produkt na adres siedziby spółki.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.


§ 10 Warunki gwarancji
 1. Spółka nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie wydrukowanych modeli.


§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
  • kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;
  • samodzielnie anulując zamówienie na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers;
  • użytkownik może zrezygnować z usługi, jeśli nie została przyjęta do realizacji.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zakupionego w Serwisie Internetowym 3D Designers w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w Przykładowych Pytaniach).
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.


§ 12 Zwrot należności Klientom
 1. Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.


§ 13 Promocje
 1. Na stronach Serwisu Internetowego 3D Designers mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  • promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  • pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  • zestawy promocyjne - przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Serwisu Internetowego 3D Designers, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
 6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.


§ 14 Dane osobowe
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie Internetowym 3D Designers oraz w procesie korzystania z Serwisu Internetowego 3D Designers. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Serwisie Internetowym 3D Designers
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą 3D DESIGNERS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02–408) przy ul. Szuberta 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456347, NIP: 5223005178.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym 3D Designers, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika (zakładka „Mój profil”).
 5. Udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych w profilu publicznym Użytkownika, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 6. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się na stronie internetowej Serwisu Internetowego 3D Designers poświęconej polityce prywatności.


§ 15 Newsletter
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Mój profil” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Serwisu Internetowego 3D Designers, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta.


§ 16 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego 3D Designers nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Serwisu Internetowego 3D Designers były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego 3D Designers w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu Internetowego 3D Designers.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności Serwisie Internetowym 3D Designers. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Użytkowników.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwisu Internetowego 3D Designers korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego empik.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu Internetowego 3D Designers zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
X